สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

17/10/2018 Admin

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะการพัฒนาตัวสินค้า และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางตัวสินค้าเท่านั้น

แต่ยังมีการแข่งขันในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และส่งเสริมคุณภาพในการให้บริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน  การบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั้น จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งตัวผู้ให้บริการและองค์กรณ์นั้นๆ ด้วย

เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจในยุคนี้มีการแข่งขันที่เข้มข้นและรวดเร็วมาก ไม่เฉพาะการคิดค้นสินค้าตัวใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเท่านั้น

แต่ยังมีการแข่งขันทางด้านการให้บริการ และการใช้พนักงานที่มีความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในงานบริการที่ดีด้วย ปัจจุบันนี้ งานเกี่ยวกับการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านับว่ามีความสำคัญมาก เพราะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร สุดท้ายแล้ว ต้องขายสินค้าหรือบริการนั้นให้ได้ และต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย ฉะนั้นพนักงานที่มีความสามารถในการบริการที่ดี และมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี จึงเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางด้านการโรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร รวมไปถึงองคืกรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ

พนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยทั่วๆ ไป จะมีความกังวลหรือกลัวในเรื่องของการให้บริการที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

หรือคิดว่าองค์กรของเรานั้น มีขั้นตอนและบรรยากาศที่ไม่ส่งเสริมการให้บริการที่ดีกับลูกค้า จึงทำให้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการสร้างคุณภาพและจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าอย่างไร  หรือมีความวิตกกังวลว่าจะเริ่มต้นการให้บริการที่ดีได้อย่างไร จากลักษณะบุคคล ที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างที่ตัวเราเองกับลูกค้าแต่ละคน แต่เมื่อผู้อ่านได้อ่านบทความนี้และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยผู้อ่านและผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองอย่างทีคุณภาพและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีกับลูกค้า สามารถพัฒนาทักษะที่ดีให้กับตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้

Tags : , , , , ,
Leave Comment